Leidraad gedrag trainers & begeleiders

De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) heeft een Reglement Ongewenst Gedrag waarin gedragsregels zijn opgenomen waaraan begeleiders (waaronder trainers) in de sport en bij de Nevobo in het bijzonder, zich moeten houden in hun omgang met sporters. Overtreding van deze gedragsregels is strafbaar. 

Deze leidraad geeft aanbevelingen waarmee overtreding van deze regels kan worden voorkomen. De grenzen van handelen worden met voorbeelden beschreven met als doel een handvat voor begeleider te geven. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

 | Aan alle trainers en begeleiders binnen onze vereniging wordt deze leidraad ter hand gesteld. 

 | Tijdens de opleiding wordt er minimaal bij de startbijeenkomst aandacht aan besteed.

 | Elke trainer of begeleider conformeert zich aan het Reglement Ongewenst Gedrag. 

Dit is vooral bedoeld als bewustwording aangezien ieder lid van de Nevobo en ieder persoon die namens de Nevobo of één van haar verenigingen werkzaamheden verricht of een functie uitoefent zich hier al aan conformeert (zie 1.2).